KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
      MESTSKÁ ORGANIZÁCIA ZLATÉ MORAVCE
 

História organizovanej turistiky v Zlatých Moravciach

Na začiatku minulého 20. storočia ešte v období Rakúsko-Uhorska bol záujem o šport a turistiku medzi jednoduchým ľudom v Zlatých Moravciach zriedkavosťou. Aktivitám v športe a turistike sa vo zvýšenej miere začína venovať po vzniku prvej ČSR v roku 1918. Pod vplyvom českej inteligencie, tj. profesorov miestneho gymnázia, bankových úradníkov, ale najmä četníkov možno pozorovať zárodky organizovanej turistiky v činnosti Telocvičnej jednoty Sokol, ktorá v Zl. Moravciach vznikla v roku 1919. Najskôr to boli nenáročné výlety do prírody a turistické vychádzky v okolí Zl. Moraviec.

Založenie klubu, ktorý by sa zameriaval na turistiku nedal na seba dlho čakať. Vďaka iniciatíve pracovníkov miestnej četníckej stanice bol v roku 1923 v Zl. Moravciach založený prvý špecializovanýturistický spolok Klub československých turistov - odbor "Tekov".Dokumenty či informácie z prvých rokov činnosti klubu sú skúpe. Vieme len, že prvým predsedom KČST bol prof. František Skovajsa, vtedajší riaditeľ gymnázia. Organizovali sa vychádzky do blízkych pohorí Pohronského Inovca a Tríbeča. Účastníkmi boli najmä študenti a profesori gymnázia, četníci a bankoví úradníci s rodinami. V týchto rokoch turisti vybudovali v Kozárovciach lodenicu a pravidelne sa organizovali splavy na pramiciach.

Častým cieľom turistických vychádzok členov KČST bol najvyšší vrch Pohronckého Inovca 901 m vysoký Veľký Inovec. Tu pod najobľúbenejšom kopcom turisti zamýšľajú postaviť si turistickú útulňu už koncom 20-tych rokov. V tom období je predsedom KČST prof.Bok a tajomníkom je Jozef Mokoš, ktorý bol výborom poverený riadiť prípravu výstavby útulne na V. Inovci.

Z výročnej správy KČST- odbor "Tekov" Zlaté Moravce z roku 1936 sa dozvedáme, že do funkcie predsedu bol znovu zvolený prof. Bok,tajomníka p. Mokoš,členom výboru je aj Václav Felt. Rozhodlo sa postaviť útulňu na V. Inovci a zriadiť turistické ubytovne na Zlatne a v Zlatých Moravciach. Z písomných dokumentov a korešpodencie z toho obdobia sa ďalej dozvedáme podrobnosti o priebehu výstavby útulne. Boli získané finančné prostriedky vo výške 19 tisíc korún a to zbierkou od členov. Najviac peňazí poskytol okresný náčelník Dr. Aladár Ondrejkovič. Útulňa na Veľkom Inovci bola do prevádzky slávnostne odovzdaná 11. 9. 1938 za prítomnosti mnohých turistov, rôznych pozvaných predstaviteľov a hostí. Preto, že bola postavená v roku 50. výročia založenia KČT v Čechách a 20. výročia vzniku ČSR dostala oficiálny názov "Jubilejná". Útulňa mala z kameňa postavené prízemie, kde bola spoločenská miestnosť a na poschodí z dreva dve izby zvlášť pre mužov a ženy s 20 posteľami. Jeden nocľah stál 5,- K. Prvým chatárom bolp. Ješko. V tom období bol KČST Zl.Moravce veľmi aktívny a mal 170 členov. Zlatomoraveckí turisti vyznačkovali chodníky na V. Inovec zo Zl. Moraviec, Kozároviec a Novej Bane.

V roku 1939 po vzniku Slovenského štátu sa Klub československých turistov (KČST) premenoval na Klub slovenských turistov a lyžiarov (KSTL), stalo sa tak na valnom zhromaždení 4.apríla. Zo zápisnice je zrejmé, že KSTL odbor v Zlatých Moravciach mal za sebou bohatú činnosť. Do nového výboru boli schválení: predseda - Ing. Alexander Dudáček (lesný radca), podpredsada - Alexander Rakovský (súdny revidend), tajomník - Jozef Mokoš (úradník banky), náčelníkmi výboru boli: turistiky - J.Mokoš, lyžiarstva - E.Nuzný, fotoamatérov - B.Keri, dorastu - B.Martinovič, tlačový referent - Š.Józseffi, značkár - J.Šidlovský, správca nocľahárne v Zl. Moravciach - Š.Rakovský, spravca nocľahárne v Zlatne - K.Hrubý, správca chaty na Veľkom Inovci a Vojšíne - J.Mokoš, správca tenisu - J.Kemeneš, pokladník členského - P.Mihýlková, zapisovateľka - K.Šimková.

Počas 2. svetovej vojny bola útulňa na V. Inovci úplne zničená, vraj vypálená Nemcami a vyrabovaná. Vtedy turisti prišli aj o všetky svoje písomné dokumenty a kroniku. Zachovali sa iba tie, ktoré sa nachádzajú v štátnom archíve.

V roku 1945 sa nadšenci turistiky v Zlatých Moravciach rozhodli postaviť si novú turistickú chatu na ruinách pôvodnej útulne. Pod vedením vtedajšieho tajomníka KSTL Václava Felta a predsedu Dr.Mišíka organizuje sa peňažná zbierka na výstavbu chaty a už na jeseň roku 1946 sa púšťajú do obetavej práce na jej výstavbe. Slávnostné odovzdanie chaty do prevádzky sa koná 28. septembra 1947 za prítomnosti mnohých významných predstaviteľov, hostí a turistov. Na slávnosti sa zúčastnilo vyše tristo ľudí. Chata mala 40 postelí, spoločenskú miestnosť, kuchyňu, vodovod a aj osvetlenie z veternej elektrárne. Prvým chatárom bol p. Viglašský z Lehoty. Turistická chata na V. Inovci priťahovala obyvateľov okolitých obcí a mestečiek, čím sa zvýšil aj záujem o turistické výstupy na Veľký Inovec, kde v tom čase stála drevená 20 m vysoká rozhľadňa.

V roku 1949 bol KSTL na Slovensku zrušený a turisti organizačne prechádzajú pod Jednotu Sokol a neskôr v roku 1957 do TJ Slávia v rámci nového telovýchovného systému ČSTV. Predsedom v tomto rozporuplnom období je jeden z najzáslužnejších turistických funkcionárov v celej histórii organizovanej turistiky v Zlatých Moravciach pán Václav Felt.

Od roku 1954 sa na Slovensku začínajú organizovať masové stretnutia turistov pod názvom "Zraz turistov SNP". Už od prvých ročníkov sa na nich zúčastňujú aj turisti zo Zlatých Moraviec. Na každoročné turistické zrazy sa organizujú autobusové zájazdy, pretože záujem o ne bol vždy veľký. Zlatomoravčania sa na zrazoch prezentovali úhľadnými propagačnými nástenkami s tradičnou slavobránou s nápisom TJ Slávia Zl. Moravce. V šesťdesiatych rokoch sa do turistických aktivít zapájajú vo väčšej miere lekári z nemocnice a ich rodiny. MUDr. Hamerle bol aj predsedom okresnej organizácie turistov v Nitre. Vo veľkej rodine zlatomoraveckých turistov vládli veľmi družné a priateľské vzťahy aj vďaka skúsenému organizátorovi a vtedajšiemu predsedovi p. Václavovi Feltovi.. Naši turisti sa zapájali aj do rôznych súťaží v rámci zrazov a v nich úspešne reprezentovali Zlaté Moravce. Mimoriadne vysokú aktivitu turistov si vážili aj najvyššie zložky turistického hnutia na Slovensku, a preto rozhodli, že v roku 1962 sa IX. Celoštátny zraz turistovSNP bude konať neďaleko Zlatých Moraviec. Turistický zraz sa uskutočnil v Karlovej doline za obcou Hostie. Do org. Štábu zrazu boli zapojení aj zlatomoraveckí turistickí funkcionári. Zástupcom veliteľa org. štábu bol Václav Felt, predsedom propagačnej komisie Ivan Farkaš a člen štábu aj Ján Holý. Zraz v Karlovej doline mal vynikajúcu úroveň a zúčastnilo sa ho vtedy rekordných vyše 4000 turistov z celej ČSR. Po celoštátnom zraze turistické hnutie v Zl. Moravciach zaznamenáva rozkvet. Organizujú sa prvé náročnejšie prechody: napr. v roku 1963 štvordňový prechod cez Západné a Vysoké Tatry k Výstupu mládeže na Rysy. Naši turisti sa vo veľkom každoročne zúčastňujú na vrcholových turistických podujatiach, ako boli Národný výstup na Kriváň, Výstup mládeže na Rysy, Celoštátny zraz turistov SNP, Vysokohorský zraz turistov. Turistická chata na Veľkom Inovci bola v tom období v rukách Reštaurácií a jedální Ružomberok, neskôr SPTŠ Zl. Moravce.

Začiatkom 70-tych rokov sa chata konečne dostáva do užívania turistov pri TJ Slávia Zlaté Moravce. Pretože je vo veľmi zlom stave turisti začínajú s rekonštrukčnými prácami na chate a vonkajšia fasáda získava súčasnú podobu. Na týchto prácach sa podieľajú najmä Václav Felt, EugenŠtift, Jaro Esterka, Ivan Farkaš, Laco Struk st., Ján Holý, Štefan Hronec, Vilo Siegel a mnohí ďalší. V polovici sedemdesiatych rokov bol Viliamom Holičkom založený oddiel vysokohorskej turistiky. V tom čase sú prvé pokusy pracovať systematicky s mládežou pod vedením Jozefa Holého. VHT oddiel organizuje viacero náročných vysokohorských prechodov, členovia sa zúčastňujú zrazov vysokohorských turistov, veľmi aktívni sú při značení turistických chodníkov v pohoriach Pohronský Inovec a Tríbeč. Značkárov vedie už v tom období Ing. Andrej Mikler. Členovia odboru turistiky při TJ Slávia pravidelne organizujú a taktiež sa zúčastňujú na rôznych turistických podujatiach, ktoré sú organizované na počesť významných výročí a historických udalostí, jako boli napr. Pochod oslobodenia, Pochod vďaky, Pochod po stopách SNP, Národný výstup na Kriváň, Výstup mládeže na Rysy, Štafeta turistických zrazov SNP atď. Členovia oddielu VHT sa systematicky pripravujú na zdolávanie náročných túr a výstupov, učia sa lezeckej technike na rôznych horolezeckých lokalitách v okolí, táboria aj v zimnom období. Škoda, že ich snaženie nemalo pochopenie vo vedení vtedajšej TJ Slávia, a tak činnosť VHT po niekoľkých rokoch zaniká. Príkladná je starostlivosť o turistickú chatu na V. Inovci, v tom čase je chatáromEugen Štift a predsedom TJ SláviaViliam Bratko. Podarilo sa vybaviť chatu vnútorným zariadením, vybudoval sa prvý lyžiarsky vlek při chate a taktiež sa získali finančné prostriedky na položenie asfaltového povrchu na prístupovú cestu k chate od "otočky". Aktívne pracujú aj mototuristi. Po medzinárodnom stretnutí mototuristov FICC v roku 1974 vo Vysokých Tatrách sa ich činnosť dostáva na veľmi vysokú úroveň. Zúčastňujú sa zrazov v zahraničí a nechýbajú na všetkých mototuristických zrazoch v rámci Slovenska a kraja. Dokonca jeden Krajský zraz motoruristov sami zorganizovali na Veľkom Inovci. V tejto činnosti boli najaktívnejší Ing.Mikler a Ing. Jančovič s manželkami. Pod vedením Ing. Miklera značkári pokračujú v záslužnej činnosti a každoročne preznačkujú 60- 70 kilometrov turistických chodníkov a obnovujú aj turistické orientačné smerovníky a mapy. Do tejto prospešnej činnosti sa aktívne zapájajú turisti - značkári, najmä Vojto Truchlík, Laco Struk ml., Ľudo Chládek a Števo Šedivý.

Osemdesiate roky v turistickom hnutí v Zlatých Moravciach možno charakterizovať, ako veľmi úspešné. V roku 1981 bol do funkcie predsedu Odboru turistiky pri TJ Slávia zvolený Ľudo Chládek. Vo zvýšenej miere sa začínajú organizovať vlastné turistické podujatia a pravidelne sa zlatomoraveckí turisti zúčastňujú aj na všetkých významnejších turistických podujatiach na Slovensku. Organizujú sa napr. Prechod Pohr. Inovcom na bežkách, Otvorenie 100. Jarných kilometrov, Pochod po stopách SNP, Pochod oslobodenia na Vtáčnik, Večerný výstup na Benát. Organizovaných turistov je v tom období okolo sto. Pravidelne sa zabezpečuje účasť na rôznych tradičných turistických podujatiach - Celoštátny zraz turistov SNP, Národný výstup na Kriváň, Zimný zraz turistov, Zraz vysokohorských turistov, Pochod vďaky, Lovecká 50-tka, Mierový pochod v Kroměříži, Celoslovenské stretnutie TOM. Nadviazali sa družobné vzťahy s turistami v Diviakoch a Hronskom Beňadiku. Začína sa systematická práca s mládežou založením turistického oddielu mládeže "Soldanelky". Mladých turistov vedú Milan Hrúzik a Ľudo Chládek. Mládež sa pravidelne zúčastňuje na Celoslovenských stretnutiach TOM. Na pretekoch TBZ dosahujú žiaci často medailové umiestnenia aj na úrovni krajských súťaží. Úspešní sú najmä mladí turisti, Hana Kerešová, Marína a Patrícia Hrúzikové, Mariána Jankulárová, Renáta Tokárová, Peter Behul a Ďalší. Oddiel TOM sa po rokoch osamostatnil a ďalej aktívne pracoval při ZŠ Robotnícka, pod vedením Milana Hrúzika a Mgr. Dušana Kramára.

Hneď na začiatku 80-tych rokov vzniká v Zl. Moravciach ešte ďalší turistický odbor. V roku 1981 z iniciatívy Ing. Jána Haspru bol založený odbor turistiky při TJ Calex. Jeho členmi sú predovšetkým zamestnanci podniku Calex a prvým predsedom sa stáva Peter Bielik. OT pri TJ Calex vo svojej viac, ako dvadsaťročnej činnosti prechádza rôznymi obdobiami, ktoré sa menia podľa toho, kto bol práve predsedom odboru. Hneď od začiatku sa odbor turistiky zameriava na organizovanie vlastných podujatí, určených predovšetkým zamestnancom podniku Calex a samozrejme pre svojich členov. Členská základňa sa pohybuje okolo 20 a títo sa pravidelne zúčastňujú na rôznych turistických podujatiach v rámci mesta a okresu. V roku 1984 sa predsedom OT při TJ Calex stáva známy fotograf a milovník prírody pán Emil Záhorec. Pod jeho vedením sa mení charakter celej činnosti. Člečnovia OT sa cieľavedome zameriavajú na spoznáívanie prírody a histórie blízkeho okolia, ale rovnako i najrôznejších turistických lokalít po celom Slovensku. Každoročne organizujú prechody, jako aj viacdňové putovania rôznymi pohoriami. Zvýšila sa odborná úroveň a systematickosť vedenia všetkých aktivít. Vďaka výnimočným organizá- torským schopnostiam predsedu Emila Záhorca, podarilo sa najvýkonnejším členom OT pri TJ Calex uskutočniť niekoľko veľmi náročných expedícií do najvyšších pohorí Rumunska a Bulharska. Boli to priekopnícke počiny v histórii organizovanej turistiky v Zl. Moravciach, ktoré sa nepodarilo nikomu ani len napodobniť. Turisti príkladne pracujú aj v oblasti propagácie, keď pútavo informujú o činnosti na svojej nástenke a taktiež o svojich aktivitách a turistických podujatiach píšu pravidelne v podnikových novinách, tieto články sú doplňované kvalitnýmí fotografiami najmä od autora Emila Záhorca. V tomto období sa turistická členská základňa stabilizovala na viac ako 40 členov. Cieľavedome pracujú aj s turistickou mládežou, pod vedením učiteľa Dušana Kramára. Predsedovi Emilovi Záhorcovi vo výbore veľmi aktívne pomáhajú Vincent Meňhert, Ing. Miroslav Valkovič, Štefan Kráľ a AntonKaiser. Všetky podujatia a aktivity sú vzorovo zaznamenávané v úhľadnej kronike. V rokoch 1991 - 1992 vo funkcii predsedu OT Calex pracuje pán Martin Herman. V tomto období nastáva určitý útlm v organizovaní turistických podujatí. Preferujú sa tzv. zápočtové cesty a získavanie výkonnostných tried. Nadväzujú sa priateľské vzťahy sturistami v Turčianskych Tepliciach a títo sa vzájomne zúčastňujú na podujatiach. V rokoch 1993 - 1999 preberá štrafetu predsedovania v OT Calex ďalší dlhoročný aktívny turista pán Vincent Meňhert. Nastáva oživenie v činnosti. Do tejto sa zavádzajú nové formy. Pod vedením p. Meňherta sa začína éra pravidelných cykloturistických podujatí, na ktorých sa zúčastňuje aj veľa neorganizovaných turistov občanov mesta a okolia. Časom si trúfajú aj na organizovanie cykloturistických akcií v zahraničí. Napr. Po vyše 500 km dlhej trase z nemeckého města Passau cez Linz a Viedeň do Bratislavy, alebo z Prahy do Kútov na Slovensku, v dĺžke 480 km. Dávajú si nové a vyššie ciele v zdolávaní "nadmorských" mét. Svoje dlhoročné organizátorské skúsenosti Vincent Meňhert zúročuje v príprave prvej vysokohorskej turistickej akcie do rakúskych Álp. A tak jako prví zlatomoraveckí turisti vystúpili na vyše trojtisícový štít našich južných susedov Dachstein. Očarení alpskými velikánmi organizujú v ďalších rokoch náročné vysokohorské výstupy na vrchly v oblast Matterhornu, jako aj talianskeho lyžiarskeho strediska Cortína ď Apezzo v pohorí Dolomity. Päť členov OT (Ing. M. Valkovič, Ing. M. Borkovič, V. Meňhert, M. Šabík, P. Minár) vystúpilo na najvyšší štít Európy 4810 m vysoký Mont Blanc. Po zániku a.s. Calex a odchode zamestnancov na rôzne iné pracoviská, často mimo mesta Zlaté Moravce, začína výrazný útlm záujmu o organizovanú turistiku a tým sa postupne znižuje členská základňa. Po roku 2000 preberá predsedovanie v OT pri TJ Calex p. Štefan Kráľ, ktorému sa už nedarí nadviazať na predchádzajúce úspešné obdobia a činnosť tohto OT zaniká.

Ak sa vrátime k účinkovaniu turistov pri TJ Slávia, títo sa v roku 1990 pretransformovali do novovzniknutej Jednoty Sokol, kde pôsobili dva roky. V roku 1992, presne dňa 18. mája vzniká zaregistrovaním sa na Ministerstve vnútra nový právny subjekt turistov pod názvom Klub slovenských turistov - Mestská organizáciaZlaté Moravce. Konečne po dlhých rokoch vzniká samostatná turistická organizácia, ktorá má právo prevziať na seba i nástupnícke oprávnenia k majetku nášho predchodcu tj. Klubu slovenských turistov a lyžiarov odbor Tekov Zlaté Moravce. Vo výbore v tomto významnom období pracujú: predseda- Ľudovít Chládek, tajomník- JozefHajnovič a hospodárom je Vojtech Truchlík. Protokolárne sme prevzali turistickú chatu na Veľkom Inovci aj s inventárom od Jednoty Sokol. Prevádzkovanie chaty pre turistickú verejnosť nám komplikuje nevhodne vybraný chatár. Nakoniec sa nám v pravú chvílu darí problém s chatou vyriešiť. Členská základňa prekračuje počet sto. Činnosť KST-MO je zameraná na organizovanie vlastných turistických podujatí a taktiež sa členovia pravidelne zúčastňujú na rôznych podujatiach najmä na vrcholových v rámci KST. Kalendár turistických podujatí, ktorých je v priebehu roka tridsať až štyridsať pamätá na všetkých, vybrať si môžu výkonnostne nároční turisti, ako aj tzv. rekreační. Všetky turistické podujatia sú pravidelne zverejňované cez regionálne noviny a taktiež na propagačnej skrinke klubu v centre mesta. Činnosť KST -MO je zaznamenávaná na videokazetách a od roku 1Na jeseň roku 1997 KST-MO pripravil slávnostné stretnutie turistov, pri príležitosti 50. výročia postavenia chaty na Veľkom Inovci. Na slávnosti boli prítomní aj predstavitelia RV KST, primátori a starostovia z okolitých miest a obcí , a taktiež prednostovia Okresných úradov zo Žarnovice a Zlatých Moraviec. V roku 2003 si členovia KST-MO pripomínajú ďalšie okrúhle jubileum, tentokrát 80. Výročie od vzniku organizovanej turistiky v Zlatých Moravciach. V rámci tohoto výročia, turisti zorganizovali slávnostné stretnutie na Veľkom Inovci. V múzeu sme usporiadali výstavu fotografií, dokumentov a predmetov, ktoré priblížili návštevnmíkom bohatú dlhoročnú činnosť turistov v Zlatých Moravciach. V roku 2004 sme v spolupráci s Mestom vyhotovili "Náučný turistický chodník Zlatými Moravcami". V súčasnosti realizujeme projekt "Vybudovaniecykloturistických trás a propagácia mesta a okolia", v ktorom sme nositeľmi myšlienky a garantmi vyznačenia vyše 200 km ciest a chodníkov pre cykloturistov. Ďalším dôležitým cieľom súčasnej vyše 150 člennej základne zlatomoraveckých turistov je obnovenie turistickej rozhľadne na Veľkom Inovci.

Výbor MO KST Zlaté Moravce


Počet návštevnikov stránky od 8.1.2020:

Pocitadlo.sk


Tieto internetové stránky udržuje Blue Atelier